Onze algemene voorwaarden

Bij inschrijving voor één van de PDA-activiteiten ga je automatisch akkoord met de hieronder gestelde voorwaarden. 
Met PDA wordt de organisator van de betreffende activiteit bedoeld. En vise versa. Onder activiteit valt ook een (volledige) trainingscursus.

 

Artikel 1: Betalingsvoorwaarden
1. Het verschuldigde bedrag voor een activiteit wordt direct aan PDA betaald via een iDeal-betaling.
2. Je neemt zelf contact op met PDA als het niet mogelijk is om de betaling via iDeal te voldoen. In dat geval doe je PDA zelf een voorstel voor een andere betaalwijze. PDA bepaalt of de andere betaalwijze geaccepteerd wordt. PDA heeft het recht om dit per geval zelf te beoordelen.
3. Deelname aan één van onze activiteiten is alleen mogelijk als PDA jouw betaling ontvangen heeft.

4. PDA heeft het recht, en is beslissingsbevoegd, om de betreffende activiteit (tussentijds en zonder opgaaf van reden) uit te stellen of te annuleren.
a. Voor annulering geldt: PDA betaalt binnen 14 dagen het niet-genoten deel van de activiteit aan jou terug. Dat gebeurt naar rato van het niet-genoten deel van de activiteit ten opzichte van de volledige activiteit waarvoor je jezelf ingeschreven had.
b. Voor uitstel van de activiteit gelden twee situaties: (1) De activiteit, of een deel ervan, wordt uitgesteld naar een moment die wél valt binnen de afgesproken periode waarbinnen de activiteit plaats zou vinden. In dit geval betaalt PDA niets aan je terug. Ondanks uitstel van de activiteit wordt er immers nog steeds voldaan aan de gestelde afspraken voor het uitvoeren van de activiteit. (2) De activiteit, of een deel ervan, wordt uitgesteld naar een moment die níét valt binnen de afgesproken periode waarbinnen de activiteit zou plaatsvinden. Die die situatie zich voor, dan zal PDA met jou overleggen: Wil je het niet-genoten deel van de activiteit in een andere periode alsnog afronden? Of wil je een terugbetaling voor het niet-genoten deel van de activiteit? Dat gebeurt dan naar rato van het niet-genoten deel van de activiteit ten opzichte van de volledige activiteit waarvoor je jezelf ingeschreven had.

 

Artikel 2: Annuleringsvoorwaarden
1. Een annuleringsverzoek wordt ingediend via een e-mail naar info@pda-voetbal.com. Mondeling annuleren is niet mogelijk. Dit om misverstanden te voorkomen. De verzenddatum van de e-mail ziet PDA als “het moment van annuleren”.
2. De annulering is pas definitief nadat PDA deze per mail aan je bevestigd heeft. Heb je binnen enkele dagen na het versturen van je annuleringsverzoek geen reactie van PDA ontvangen, neem dan zelf contact met ons op.
3. Het moment van annuleren bepaalt of je recht hebt op een terugbetaling:
a. Je annuleert meer dan 14 dagen voor de startdatum, zoals die vermeld staat op de inschrijfbevestiging / het contract, van de activiteit. Dan betaalt PDA 100% van het inschrijfgeld terug binnen 14 dagen na ontvangst van de annulering.
b. Je annuleert tussen de 7 en 14 dagen voor de startdatum, zoals die vermeld staat op de inschrijfbevestiging / het contract, van de activiteit. Dan betaalt PDA 50% van het inschrijfgeld terug binnen 14 dagen na ontvangst van de annulering.
c. Je annuleert minder dan 7 dagen voor de startdatum, zoals die vermeld staat op de inschrijfbevestiging / het contract, van de activiteit. Dan betaalt PDA 25% van het inschrijfgeld terug binnen 14 dagen na ontvangst van de annulering.
d. Je annuleert ná de startdatum, zoals die vermeld staat op de inschrijfbevestiging / het contract, van de activiteit. Dan betaalt PDA 0% van het inschrijfgeld terug.

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid
1. Het deelnemen aan activiteiten van PDA is geheel voor eigen risico van jou als deelnemer.
2. PDA, en de voor zijn of in zijn opdracht werkzame personen, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk of aansprakelijk te stellen voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel van jou als deelnemer.
3. PDA en de eigenaar, of beheerder, van de accommodatie waar wij te gast zijn, kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel.

 

Artikel 4: Gedragsregels
1. Je bent op tijd aanwezig bij de activiteit. PDA heeft het recht om je van de activiteit uit te sluiten als je te laat bent.
2. Het dragen van PDA-kleding en scheenbeschermers tijdens de activiteiten is verplicht voor jou als deelnemer.
3. Als deelnemer van een PDA-activiteit dien je jezelf correct te gedragen voor, tijdens en na de activiteit. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen.
4. PDA verwacht van je dat je geconcentreerd meedoet aan de activiteit.
5. Als deelnemer van een PDA-activiteit ga je zorgvuldig om met de (voetbal)materialen. Als je (voetbal)materialen van PDA vernielt, of beschadigt door ze anders te gebruiken dan waarvoor ze bedoelt zijn, zal PDA de kosten van de materiële schade op jou verhalen.
6. PDA-trainers leiden de activiteit. Andere personen bemoeien zich dan ook niet met de activiteit en de organisatie daarvan.

 

Artikel 5: Verzuim en afgelasting
1. Als je een activiteit en/of training niet meedoet heb je geen recht op een terugbetaling van PDA. Ongeacht wat de reden is waarom je niet meedoet. Dat geldt dus in het geval van een blessure.
2. Heb je een activiteit en/of training niet meegedaan, dan mag je op eigen initiatief een verzoek indienen bij de PDA-organisatie om de gemiste activiteit en/of training op een ander moment in te halen. Je hebt geen recht op het inhalen van de gemiste activiteit en/of training. Uitsluitend PDA bepaalt of het verzoek geaccepteerd wordt. PDA mag dit per geval zelf te beoordelen.
3. Bij uitsluiting, schorsing of verwijdering conform artikel 4.1 of artikel 4.3 van deze algemene voorwaarden is PDA geen enkele terugbetaling aan jou verplicht.
4. PDA kan een training en/of activiteit af te gelasten. In praktijk zal dit enkel gebeuren als zich een van deze omstandigheden voordoet: het veld is onbespeelbaar; het veld is in slechte conditie (door weersomstandigheden); er zijn risicovolle omstandigheden op of rondom het veld / de accommodatie; PDA wordt de toegang tot het veld geweigerd door andere partijen. In zo’n situatie word je zo snel mogelijk door PDA geïnformeerd via één of meerdere van deze communicatiemiddelen: e-mail, de website, jouw persoonlijke PDA-account op de website, telefonisch, Whatsapp, Facebook. Afgelaste activiteiten en/of trainingen worden ingehaald. PDA is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald.  Als deelnemer wordt jij hierover ingelicht. In het geval dat je niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heb je geen recht op terugbetaling.

 

Artikel 6: Persoonlijke gegevens
1. Je bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van je persoonlijke gegevens, zodat PDA contact met je kan opnemen. Wijzigt jouw woonadres, e-mailadressen of telefoonnummer, dan geef je dit tijdig aan ons door via een mailbericht naar info@pda-voetbal.com.
2. Informatie over activiteiten kan PDA communiceren per e-mail, via de website, via jouw persoonlijke PDA-account op de website, telefonisch, via Whatsapp en/of via Facebook.
3. Alle audio-opnames, video-opnames en foto’s die PDA maakt tijdens activiteiten zijn automatisch eigendom van PDA. Met het inschrijven voor een PDA-activiteit geef je PDA het recht om beelden en/of opnames te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden van PDA.

 

Artikel 7: Klachten
1. Overleg jouw onvrede eerst met iemand van de PDA-organisatie en probeer tot een redelijke oplossing te komen. Doe je dit niet, dan wordt de klacht niet in behandeling genomen.
2. Is de klacht niet weggenomen door het overleg, dan mag je jouw klacht richten aan de leiding van PDA. Dan kan uitsluitend via een e-mail naar info@pda-voetbal.com. Vermeld in de klacht jouw situatie, met wie je eerder hebt overlegd en wat de uitkomst is geweest van dat overleg.
3. Een klacht over een regeling die beschreven staat in de algemene voorwaarden wordt niet in behandeling genomen.